当前位置:首页 > 范文大全 > 其他范文 > 正文
 

人教版小学语文二年级下期末总复习模拟练习测试题

发布时间:2021-05-15 07:43:45 影响了:

 人教版小学语文二年级下期末总复习模拟练习测试题

 一 汉语拼音 1.看拼音,写词语。

 xiǎo xī

 yě huǒ

 zhuī ɡǎn

 shì jiè

 hū huàn

 sǔn yá

 dù juān

 (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 )

 (

 )

 léi fēnɡ

 ní nìnɡ

 fēn fānɡ

 yīnɡ ɡāi huán rǎo mào shènɡ

 fènɡhuánɡ (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 )

 (

 )

 yǐn yuē

 ɡù ɡōnɡ xiónɡwěi hūi huánɡ hōnɡ piàn

 ér qiě

 cǎi hónɡ (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 )

 (

 )

 zhī zhū

 sǎ shuǐ

 yán shí

 zhōnɡ shí

 jià qián

 pī pínɡ

 bō lí

 (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 )

 (

 )

 pò suì

 jì xù

 jiāo ào

 ɡē bó

 huǎnɡdànɡ

 loú tī

 nǎo jīn (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 )

 (

 )

 fù jìn

 tǎo yàn

 qī fù

 chìbǎnɡ

 zhēn zhū

 zuān yán

 jù lí (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 )

 (

 )

 jiǎn chá

 chì zé

 kuā jiǎnɡ chuán rǎn

 yán hán

 wén

 yì

 shènɡ lì

 (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 ) (

 )

 (

 )

 2.给加点的字选择正确的声母和韵母。

 īn īnɡ én énɡ

 ín ínɡ

 ìn ìnɡ

 īn īnɡ

 en ēnɡ

 èn ènɡ

 ěn ěnɡ j__

 c__

 y__

 n__

 j__

 sh__

 n __

 zh__ 荆.棘

 曾.经

 晶莹.

 泥.泞

 衣襟.

 剩.下

 嫩.芽

 整.齐

 en énɡ īn īnɡ

 z zh

 z zh

 z zh

 z zh

 z zh

 c ch

 ch__

 x__

 __ù

 __ēn

 __ōnɡ

 __ǎi

 __ānɡ

 __ì 陈旧

 杏子

 建筑

 指南针

 期终

 宽窄

 算账

 斥责

 c ch

 z zh

 z zh

 z zh

 s sh

 s sh

 s sh

 s sh __uān __āo

 __ā

 __ǎn

 __ī

 __ǒu

 __uán

 __í 传染

 糟糕

 眨眼

 一盏灯

 古诗

 守株待兔

 传染

 拾起

 3.在正确的读音下面画上“__”。

 随(suí shuí)萨(sà shà)簇(cù chù)铃(íin línɡ)倾(qīn qīnɡ)隐(yǐn yǐnɡ)

 疏(sū shū)蹭(cèn cènɡ)蘸(zàn zhàn)兵(bīn bīnɡ)嗓

 shènɡ(

 )

 chénɡ(

 )

 假 空 系 (sǎnɡ shǎnɡ)蝇(yīn yīnɡ)

 4.根据读音给多音字组词。

 间

 5.用“√”标出加点字的正确读音。

 待在(dāi dài)

 时间(jiān jiàn)

 回答(dā dá)

 处理(chǔ chù)

 期待(dāi dòi)

 间隔(jiān jiàn)

 滴答(dā dá)

 到处(chǔ chù)

 战斗(dǒu dòu)背小孩(bēi bèi)

 还有(huán hái)种子(zhǒnɡ zhànɡ)

 jiān(

 )

 jiàn(

 )

 骨 ɡū(

 )

 ɡǔ(

 )

 缝 fēnɡ ( )

 fènɡ( )

 曾 zēnɡ(

 )

 cènɡ(

 )

 钉 dīnɡ(

 )

 dìnɡ(

 )

 分 fēn(

 )

 fèn(

 )

 hǎo(

 )

 hào(

 )

 好 盛 jiǎ(

 )

 jià(

 )

 扇 shān(

 )

 shàn(

 )

 便 biàn(

 )

 pián(

 )

 kōnɡ( )

 kònɡ( )

 shǔ(

 )

 shù(

 )

 数 kě (

 )

 qiào (

 )

 壳 cánɡ(

 )

 zànɡ(

 )

 藏 jì(

 )

 xí(

 )

 zǎi(

 )

 zài(

 )

 载 dòu(

 )

 dòu(

 )

 斗 hái (

 )

 huán(

 )

 还 chánɡ(

 )

 zhǎnɡ(

 )

 长

 一斗 (dǒu dòu) 背书(bēi bèi)

 还钱(huán hái)种田(zhǒnɡ zhònɡ)

 中毒(zhōnɡ zhònɡ)

 行家(hánɡ xínɡ)

 盛开(chénɡ shènɡ)

 睡觉 (jué jiào)

 中间(zhōnɡ zhònɡ)

 行车(hanɡ xínɡ )

 盛饭(chénɡ shènɡ)

 觉得 (jué jiào)

 二、字

 1.比一比,再组词。

 探(

 )

 朵(

 )

 第(

 )

 渐(

 )

 浇(

 )

 深(

 )

 躲(

 )

 弟(

 )

 惭(

 )

 烧(

 )

 拐(

 )

 股(

 )

 结(

 )

 杜(

 )

 免(

 )

 别(

 )

 没(

 )

 洁(

 )

 肚(

 )

 兔(

 )

 玻(

 )

 密(

 )

 朋(

 )

 披(

 )

 哄(

 )

 坡(

 )

 蜜(

 )

 棚(

 )

 报(

 )

 洪(

 )

 喝(

 )

 逃(

 )

 红(

 )

 材(

 )

 榜(

 )

 唱(

 )

 桃(

 )

 虹(

 )

 财(

 )

 膀(

 )

 栏(

 )

 慢(

 )

 刨(

 )

 埋(

 )

 彩(

 )

 拦(

 )

 漫(

 )

 抱(

 )

 理(

 )

 采(

 )

 句(

 )

 格(

 )

 详(

 )

 脑(

 )

 玲(

 )

 甸(

 )

 胳(

 )

 样(

 )

 恼(

 )

 岭(

 )

 亏(

 )

 厌(

 )

 烘(

 )

 孤(

 )

 巴(

 )

 号(

 )

 庆(

 )

 拱(

 )

 狐(

 )

 笆(

 )

 颗(

 )

 组(

 )

 勺(

 )

 检(

 )

 斤(

 )

 棵(

 )

 祖(

 )

 句(

 )

 捡(

 )

 斥(

 )

 观(

 )

 场(

 )

 轻(

 )

 读(

 )

 荒(

 )

 现(

 )

 扬(

 )

 经(

 )

 续(

 )

 慌(

 )

 未(

 )

 伯(

 )

 团(

 )

 风(

 )

 阵(

 )

 末(

 )

 泊(

 )

 困(

 )

 凤(

 )

 陈(

 )

 5.下面的字换个部首变成另外一个字,再用薪字组词。

 枯 故(故乡)

 烧▁( )

 抽▁( )

 锋▁( )

 摸▁( )

 股 ▁( )

 搭▁( )

 特▁( )

 扮▁( )

 续▁( )

 仍 ▁( )

 转▁( )

 岭▁( )

 银▁( )

 拐▁( )

 虹 ▁( )

 拱▁( )

 脑▁( )

 蛛▁( )

 哄▁( )

 检 ▁( )

 格▁( )

 讨▁( )

 组▁( )

 谈▁( )

 三、词 1.照样子,写词语。

 例:牛奶

 奶牛

 ▁▁ ▁▁

 ▁▁ ▁▁

 ▁▁ ▁▁

 ▁▁ ▁▁ ▁▁ ▁▁

 ▁▁ ▁▁

 ▁▁ ▁▁

 ▁▁ ▁▁ 例:照相

 照相机

 ▁▁

 ▁▁▁

 ▁▁ ▁▁▁

 ▁▁

 ▁▁▁ ▁▁

 ▁▁▁

 ▁▁

 ▁▁▁

 ▁▁ ▁▁▁

 ▁▁

 ▁▁▁

 2.括号里哪个字能和外面的字做朋友?请用“√”标出。

 (未 末)来

 山(冈 网)

 (洒 酒)水

 雷(峰 锋)

 (未 末)尾

 上(冈 网)

 (洒 酒)瓶

 山(峰 锋)

 应(该 孩)

 (摸 模)奖

 (坏 环)人

 (坡 玻)地 小(该 孩)

 (摸 模)范

 (坏 环)绕

 (坡 玻)璃 秘(密 蜜)

 (龙 尤)头

 (思 恩)情

 (持 特)继

 蜂(密 蜜)

 (龙 尤)其

 (思 恩)想

 (持 特)别 (乌 鸟)儿

 (提 题)目

 (庄 压)力

 (埋 理)论 (鸟 乌)鸦

 (提 题)问

 (庄 压)稼

 (埋 理)头 (读 续)书

 讨(厌 庆)

 记(帐 账)

 (斤 斥)责 继(读 续)

 欢(厌 庆)

 蚊(帐 账)

 (斤 斥)两 3.写出下面词语的近义词。

 渐渐—(

 )

 惋惜—(

 )

 仍然—(

 )

 健壮—(

 )

 浓密—(

 )

 欢庆—(

 )

 欢度—(

 )

 徐徐—(

 )

 果然—(

 )

 慢慢—(

 )

 赞扬—(

 )

 往常—(

 )

 平常—(

 )

 巴望—(

 )

 焦急—(

 )

 急忙—(

 )

 优美—(

 )

 美丽—(

 )

 马上—(

 )

 连忙—(

 )

 漂亮—(

 )

 兴奋—(

 )

 得意—(

 )

 冷淡—(

 )

 犹如—(

 )

 装扮—(

 )

 4.写反义词。

 窄 —( )

 深 — ( )

 成功 —(

 )

 炎热 —(

 )

 强 —( )

 内 — ( )

 寒冷 —(

 )

 熟悉 —(

 )

 贱 —( )

 强大 —(

 )

 勇敢 —(

 )

 保护 —(

 )

 善 —( )

 薄薄 —(

 )

 难过 —(

 )

 朦胧 —(

 )

 穷 —( )

 黑夜 —(

 )

 正确 —(

 )

 慌张 —(

 )

 败 —( )

 常常 —(

 )

 夸奖 —(

 )

 消失 —(

 )

 减 —( )

 黑暗 —(

 )

 下降 —(

 )

 减少 —(

 )

 5.把词语补充完整。

 雷声大( )

 ( )盆( )雨

 四( )八( )

 舍本逐( )

 芬芳( )鼻 ( )胜( )迹

 ( )( )相间

 ( )碧辉煌

 光彩( )目 ( )天( )降

 天外( )天

 绚( )多彩 众志成( )

 ( )颜( )色

 万( )一 心

 人( )有人 多多( )善 ( )上( )下

 勤奋( )学

 战( )不胜 贪小( )大 ( )题大( )

 颠( )倒( )

 轻( )倒置 读书( )遍 ( )新( )异

 其义 ( )见

 好学( )倦 同心( )力 ( )干( )净

 博( )众( )

 ( )风舞动

 6.我会连。

 蒙蒙的

 大娘

 沿着

 小孩 迷路的

 荆棘

 顺着

 春风 年迈的

 露珠

 踏着

 小溪 晶莹的

 孩子

 背着

 小路 雪白的

 稻子

 端着

 水桶 金黄的

 棉花

 拎着

 银碗

 点点

 白雪

 风光

 碧绿 隐隐

 细雨

 名胜

 环绕 微微

 凉意

 树木

 高照 茫茫

 星光

 湖水

 秀丽 蒙蒙

 约约

 群山

 古迹 丝丝

 秋风

 太阳

 茂盛

 雪白的

 嘴巴

 小草

 丁丁冬冬 瘦瘦的

 冰

 野花

 吐出嫩芽

 厚厚的

 身子

 树木

 张开笑脸 大大的

 羽毛

 小溪

 探出头来

 愉快的

 话语

 满意地

 观察 灵巧的

 双手

 仔细地

 奔跑 亲切的

 节日

 兴奋地

 端详 粗重的

 春光

 揉了揉

 四周 绿色的

 世界

 伸了伸

 眼睛 美丽的

 嗓音

 看了看

 灰尘 美好的

 叶丛

 拍了拍

 懒腰

 敲着

 欢乐的

 舞蹈

 清新的

 岩石

 开满了池塘 踩着

 鲜红的

 水

 各色的

 乌云

 迎面扑来 泼着

 吉祥的

 鼓点

 黑沉沉的

 空气

 压下来 跳着

 盛满水的

 地毯

 茂密的

 荷花

 保持了水土 端着

 优美的

 银碗

 7.选合适的词语填空。

 发明

 发现 指南针是我国古代四大(

 )之一。

 ⑵,伊琳娜(

 )金鱼放到装满水的杯子里,谁会、漫出来。

 美丽

 优美 日月潭的湖中央有个(

 )的小岛,叫光华岛。

 ⑵,随着(

 )的乐曲,小演员们旋转起来。

 往常

 经常

 常常 (1) 小华的学习成绩非常好,他(

 )得到老师的表扬。

 (2) 她(

 )就特别喜欢画画,所以在这次学校举行的绘画比赛中得了一等奖。

 (2) 陈丽同学(

 )怕举手回答问题,但是最近一段时间爱回答问题了。

 称赞 赞扬 夸赞

 围观的人看了,纷纷(

 )。

 ⑵ “画得太像了,画得太像了,这真是绝妙之作!”一位商人(

 )道。

 ⑶ “画活了,画活了,只有神笔才能画出这样的的画!”一位教书的先生(

 )道。

 渐渐 慢慢

 太阳出来了,山尖上的雾(

 )消失了。

 蜗牛(

 )地往树上爬。

 果然

 忽然 ,(

 )一阵大风,吹得落叶满天飞。

 ⑵人们常说夏天常常下暴雨,这场雨(

 )不小啊。

 忽然 仍然 ,直到现在,世界各地(

 )在使用邮票打孔机。

 ⑵,(

 )下了一场大雨,把道路上的纸片和落叶冲刷的干干净净。

 欢迎 欢庆 欢度

 (1)

 人们来到天安门广场,(

 )2008 年北京奥运会成功举行。

 ( 2 )

 全国各地纷纷举行丰富多彩的活动,(

 )国庆。

 ( 3 )

 我们列队(

 )远道而来的小朋友们。

 建筑

 建设 建造

 ,我们县城的高层(

 )越来越多。

 ,武汉长江大桥是哪一年(

 )的。

 ⑶,我们长大了要把祖国(

 )得更加繁荣、富强。

 8.在括号里填上合适的词语。

 (

 )的春光

 (

 )的杜鹃花

 (

 )的大镜子

 (

 )的春雨

 (

 )的世界

 (

 )的山谷 (

 )的歌声

 (

 )的小溪

 (

 )的泉水 (

 )的汽车

 (

 )的橱窗

 (

 )的广告 (

 )的霓虹灯

 (

 )的大街

 (

 )的角楼 (

 )的城墙

 (

 )的故宫

 (

 )的话语 (

 )的双手

 (

 )的节日

 (

 )的身子 美丽的(

 )

 宝贵的(

 )

 美好的(

 )

 悠久的(

 )

 聪明的(

 )

 深刻的(

 )

 精彩的(

 )

 有趣的(

 )

 瘦瘦的(

 )

 漂亮的(

 )

 大大的(

 )

 长长的(

 )

 茂密的(

 )

 满天的(

 )

 清新的(

 )

 弯弯的(

 )

 晶莹的(

 )

 温暖的(

 )

 明亮的(

 )

 繁华的(

 )

 清澈的(

 )

 绚丽多彩的(

 )

 川流不息的(

 )

 风光秀丽的(

 )

 9.在括号里填上词。

 一(

 )鲜花

 一(

 )漆黑

 一(

 )衣服

 一(

 )玫瑰 一(

 )牛奶

 一(

 )点心

 一(

 )花猫

 一(

 )叔叔 一(

 )手机

 一(

 )星星

 一(

 )灯光

 一(

 )机器 一(

 )旗杆

 一(

 )大风

 一(

 )彩虹

 一(

 )商人

 一(

 )石头

 一(

 )汽车

 一(

 )小山

 一(

 )园子 一(

 )电脑

 一(

 )床

 一(

 )象脚鼓

 一(

 )立交桥 10. 在括号里填上合适的词语。

 11.照样子写词语 大小

 大大小小

 多少

 长短

 深浅

 高低

 粗细

 研究 研究研究

 高高兴兴 __ __ _

 _ _____ _____ ____ _ ___ _ ___ _____

 (

 )

 (

 )

 (

 )

 一位 (

 )

 一把

 (

 )

 一条

 (

 )

 (

 )

 (

 )

 (

 )

 (

 )

 (

 )

 (

 )

 一台

 (

 )一张

 (

 )一座 (

 )

 (

 )

 (

 )

 (

 )

 (

 )

 (

 )

 (

 )

 一双

 (

 )

 一首 (

 )

 一只

 (

 )

 (

 )

 (

 )

 (

 )

 白花花

 ____

 _____ _____ _____ ___

 ____

 _____ _____ _____ 蒙蒙细雨 ____

 _____ _____ _____ ____ ____

 _____ _____ _____ 金光闪闪 ____

 _____ _____ _____ ____ ____

 _____ _____ _____ 四、句子 1.将下面的句子补充完整。

 ●黄鹂鸣翠柳,

 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

 ●▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁, 春风暖万家。

 ●春风放胆来梳柳, ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

 ●春风一拂千山绿, ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

 ●花要叶扶, ▁▁▁▁▁▁▁▁。

 ●赠人玫瑰, ▁▁▁▁▁▁▁▁。

 ●▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁, 能得到别人的帮助。

 ●▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁,实惠能叫枯木发芽。

 ●▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁,疑是银河落九天 ●窗含西岭▁▁▁▁▁▁▁,门泊东吴▁▁▁▁▁▁▁。

 ●▁▁雨惊▁▁清谷天,

 ▁▁满芒▁▁暑相连,

 ▁▁处露▁▁寒霜降,

 ▁▁雪雪▁▁小大寒。

 2.照样子该写句子。

 例:春雨叫醒了笋芽儿。

 笋芽儿被春雨叫醒了。

 春雨把笋芽儿叫醒了。

 太阳晒着了笋芽儿。

 地球挡住了太阳光。

 __ _被___ ___。

 __ _被___ ___。

 __ _把__ ____。

 __ _把__ ____。

 小英做完了语文作业。

 农民伯伯撒下了玉米种子。

 __ _被___ ___。

 _

 _被_________。

 __ _把__ ____。

 __把_____ ___。

 学习委员解答出了一道数学难题。

 我修好了那张破桌子。

 ___被________。

 ___ __被__ ___。

 _ _____把___ ____。

 ___ __把___ __。

 大风吹得树枝乱摆

 列宁不小心打碎了花瓶。

 ___ 被_______。

 ___被____ ___。

 ___ 把_______。

 ___把___ ____。

 3.照样子写句子。

 ⑴.周总理一手端着盛满清水的银碗,一手拿着柏树枝蘸了水,向人们泼洒,为人们祝福。

 一手……一手……_____________________。

 ⑵.傣族人民一边欢呼,一边向总理泼水,祝福他健康长寿。

 一边……一边……_____________________。

 ⑶.每当夜幕降临的时候,北京就亮起来了。

 每当……就……______________________。

 ⑷.环形路上,一座座立交桥犹如道道彩虹 犹如……_________________________。

 ⑸.他一会儿浓墨涂抹,一会儿轻笔细描,很快就画好了。

 一会儿……一会儿……___________________。

 ⑹.戴嵩的画一挂出来,就有许多人观赏。

 一……就……______________________。

 ⑺.他看清楚了,北斗七星果然绕着北极星慢慢地转动。

 ……果然……______________________。

 ⑻.要是每天能捡一只野兔,那该多好啊!

 ……那……_______________________。

 ⑼.小湖的水很清很清,像一面明亮的大镜子。

 ……像……_______________________。

 ⑽.我的儿子既聪明又有力气。

 ……既

 … 又 …______________________。

 4.照样子写句子。

 例:湖中央有个...

相关热词搜索:二年级 人教版 小学语文

相关文章
最新文章

Copyright © 2008 - 2017 版权所有 博文学习网

工业和信息化部 湘ICP备09005888号-2